Tysk prøve

Skabelon til Disposition til mundtlig prøve i tysk FSA / FS10 kan downloades her:

Tilladte hjælpemidler ved de skriftlige prøver:

FSA Tysk – Del 1 (tilbuds- og valgfag): Ved prøven i lytte og læsefærdighed må der ikke anvendes

hjælpemidler.

FSA Tysk – Del 2 (tilbuds- og valgfag): Ved prøven i sprog og sprogbrug og skriftlig fremstilling må der

anvendes elektroniske og trykte ordbøger og grammatiske oversigter. Ved brug af computer må der anvendes tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol.

FS10 Tysk; Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes elektroniske og trykte ordbøger og grammatiske oversigter.

Tilladte hjælpemidler ved de mundtlige/praktiske prøver:

FSA Tysk (udtræk og frivillig prøve): Ingen forberedelse. Eleven medbringer sin disposition til prøven.

FS10 Tysk: Ingen forberedelse. Eleven medbringer sin disposition til prøven

Udarbejdelse af disposition

Eleverne udarbejder dispositionen enkeltvis eller i mindre grupper, som skal tjene som udgangspunkt for præsentationen. Eleven udformer dispositionen med læreren som vejleder.

Det selvvalgte emne skal også give eleverne mulighed for at anvende viden om kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande.

Den færdige disposition underskrives både af lærer og elev. Hvis en elev undlader at aflevere sin disposition, kan eleven ikke aflægge den mundtlige prøve.

Dispositionen skal indeholde:

  • stikord til, hvad eleven vil præsentere ved eksaminationen
  • en oversigt over anvendte kilder
  • underskrift fra eleven og læreren.

Dispositionen skal være på tysk og tjene som oversigt for elev, eksaminator og censor. Den skal være i

stikordsform, men må gerne indeholde chunks*.[1] Dispositionen kan indeholde billeder. Hvis der også er

tekst på billedet, skal teksten være på tysk.

Elevens præsentation skal vare cirka fem minutter, hvilket dispositionens omfang skal afspejle. Eleven udvælger mindst to kilder, som skal være på tysk. Eleven kan vælge at anvende kilder fra tekstopgivelserne.

                                                                       Disposition til mundtlig prøve i tysk

Klasse:                                                                                                                                  

Name:

Thema:

Mein Thema:

(1.)                      –

(2.)                      –

(3.)                      –

(4)                       –

Quellen (min. 2 Quellen):

Unterschrift ____________________________          Unterschrift __________________________                                                     Lehrer(in)                                                                      Schüler(in) 

[1] Chunks er talevendinger, der understøtter forståelsen, altså udtryk der ikke består af enkeltord, men af sammensatte udtryk eller kortere sætninger, der forenkler et udtryk.